Mrt
28
2013
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BABA VE PİÇ ROMANI VE SİMETRİ / YARD.DOÇ.DR.OĞUZHAN KARABURGU

    Yayımlandığı günden beri konuşulup tartışılmaya devam eden Elif Şafak’ın Baba ve Piç romanı, yazılanların çokluğuna nispetle roman tekniği bakımından ele alınmamış ve objektif değerlendirmelerden mahrum kalmıştır. Biz bu yazımızda uzun süre gündemde kalmayı başaran Baba ve Piç romanını, roman tekniği açısından değerlendirecek ve romanda önemli bir yer işgal eden simetri üzerinde duracağız.

Kas
2
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

PEYAMİ SAFA’NIN “FATİH-HARBİYE” ADLI ROMANINDA SİMGESEL DEĞERLER / ARAŞ. GÖR. VEYSEL ŞAHİN

PEYAMİ SAFA’NIN “FATİH-HARBİYE” ADLI ROMANINDA SİMGESEL DEĞERLER
ARAŞ. GÖR. VEYSEL ŞAHİN
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

May
10
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İHSAN OKTAY ANAR ROMANLARININ GELENEKSEL ANLATI TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ / ARŞ.GÖR. GÜLSEREN ÖZDEMİR

     Bu bildiride metinlerarasılık tekniği yoluyla İhsan Oktay Anar romanlarının geleneksel anlatı türleriyle etkileşimi üzerinde durulacak, bu durumun sebep ve sonuçları tartışılacaktır. Ayrıca İhsan Oktay Anar romanları üzerinden, uzun bir gelişim süreci sonucunda doğan roman türünün günümüzde başka metinler ve başka türlerle karışma sürecine girdiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Tem
14
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

1980 SONRASI TÜRK ROMANI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ KİTABI YAYIMLANDI

  27-28 Mart 2008 tarihinde Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu"nun Bildiri Kitabı yayımlandı.

alt- Mustafa Argunşah, Sunuş,9
- Hülya Argunşah,Açılış Konuşması,11
- Alpaslan,G.Gonca Gökalp,1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler, 17
- Apaydın,Mustafa, Postmodernizmin Değeri Dışlayan 'Çoğulcu Estetik'i ve Bunun 1980 Sonrası Türk Romanına Yansımaları, 27
- Balcı,Yunus,1980 Sonrası Türk Romanında Bir Formasyon Olarak Deformasyon,37
- Baş,Selma-Taştan Zeki, Nazan Bekiroğlu'nun 'İsimle Ateş Arasında' Adlı Romaındaki Tasavvufi Yansımalar, 45
- Boynukara,Hasan, Şafak'ın 'Pinhan'ını Anlamak, 65
- Çelik, Yakup, İşgal Yılları İstanbul'u ve Ayşe Kulin'in Son Romanı 'Veda', 77
- Demir,Ayşe, Nazlı Eray ve Fantastik, 85
- Eliuz,Ülkü, Elif Şafak Anlatılarında Kadının Kimlik Sorgulaması, 95
- Eronat, Kamuran, Adalet Ağaoğlu'nun Romanlarında Kentli Kadın ve Problematik Konumu, 105
- Esen,Nüket, Orhan Pamuk Anlatısının Özellikleri, 115
- Gariper,Cafer- Küçükcoşkun,Yasemin, Edebiyatta Yenidenyazma ve Nazan Bekiroğlu'nun 'Yusuf ile Züleyha' Adlı Anlatısı, 121
- Issı,Ahmet Cüneyt, Adalet Ağaoğlu'nun 'Hayır'ı ya da Kuru Kabuklar Altına Yanan Bir Soba Kondurmak, 145
- Kara,Esra, Gerçek ile Kurmacanın Brilikteliği:Biyaografik Romanlar ve 'Başın Öne Eğilmesin', 157
- Karaburgu, Oğuzhan, Arayışın Postmodernist Anlatısı: 'Bin Hüzünlü Haz', 185
- Karaca, Alâattin, İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Din ve Tasavvuf (Suskunlar Örneğinde), 197
- Karaörs, Metin, 'Gülnar, 2BA Beden Beyin Akımı ve Göktanrı" Romanlarında Ortak Temalar ve Ülküler, 221
- Kefeli,Emel, Gerçek-Yanılsama-Düş Ekseninde Bir İç Savaş:'Kumral Ada Mavi Tuna', 237
- Narlı,Mehmet, Postmodern Roman ve Gerçekliğin Yitimi, 251
- Özkul,Murat, Küreselleşen Dünyada Postmodernizm ve Türk Romanı, 263
- Sağlık, Şaban, Popüler Romanın Siyasallaşması: 'Şu Çılgın Türkler', 275
- Sarıçiçek, Mümtaz, 'Schrödinger'in Kedisi'nde Yabancılaşma, 313
- Şahin, İbrahim, Bindokuzyüzseksen:Edebiyatın Liberal Süreci, 321
- Tekin, Mehmet, Attila İlhan'ın 'Allahın Süngüleri' Romanında Kurmaca Sorunu, 329
- Törenek, Mehmet, 1990'lı Yıllarda Türk Romanı, 341
- Ünser, Halil İbrahim, Türk Edebiyatında Siyasi Gelecek Kurguları ve 'Schrödinger'in Kedisi', 357
- Yeşilyurt, Şamil, Yeni Tarihselcilik Açısından İhsan Oktay Anar, 367
- Yıldız, Alpay Doğan, Roman Bahsinde Farklı Bi Sayfa:'Kırık Deniz Kabukları' Örneğinde 1990'larda Selim İleri Romancılığı, 381
- 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyum Katılımcıları, 397.

  Erciye Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, 398s.

Haz
4
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ROMAN DİLİ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER.../ ARŞ. GÖR. OĞUZHAN KARABURGU

ROMAN DİLİ ÜZERİNE BAZI DİKKATLER. . .
ARŞ.  GÖR.  OĞUZHAN KARABURGU
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

May
2
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ÜÇ KÜLTÜR, ÜÇ YAZAR, ÜÇ YOKSULLUK ANLAYIŞI / PROF. DR. HASAN BOYNUKARA


ÜÇ KÜLTÜR, ÜÇ YAZAR, ÜÇ YOKSULLUK ANLAYIŞI
PROF. DR. HASAN BOYNUKARA
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

 

Nis
26
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

SUSKUNLAR’IN SIKI ÖRGÜSÜ/DOÇ. DR. ALÂATTİN KARACA

alt   Suskunlar(2007), İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası ve Amat’tan sonraki üçüncü romanı. Yazarın diğer yapıtları gibi ‘sıkı bir metin’ bu da. Sıkı örgü, romanın tüm yapısında; yani anlatımında, kurgu tekniğinde ve metinlerarası ilişkilerde göze çarpıyor. O nedenle, kolay kavranabilen bir yapıt değil. İlmekler çok ve sıkı; metinde dinsel, tarihsel, tasavvufî olay ve kişilere yoğun göndermeler var. Romanı kavramak için bu ilmekleri çözmek, derin yapıdaki anlama ulaşmak gerek. Ancak bu kolay değil; çünkü Anar, romanlarını din, tarih, tasavvuf, felsefe; hatta mitoloji bilgisiyle sıkıca örüyor. Suskunlar’da da durum aşağı yukarı aynı. Kısacası, yazarın diğer romanları gibi, Suskunlar da, okurundan özel bir çaba, belli bir birikim, bilgi; hatta araştırma istiyor. O hâlde yapılması gereken açık: Bu sıkı örgüyü, çözmeye çalışmak; metinlerarası ilişkileri, dinsel, tarihsel ya da tasavvufî göndermeleri saptayarak metnin derin/metaforik yapısına inmek. Ancak başta da belirtildiği  gibi Suskunlar yalnızca öz bakımından değil, anlatım ve kurgulama tekniği bakımından da sıkı. O nedenle metni çözümleyebilmek için ilkin romanın girift olay örgüsü ve anlatım tekniği üzerinde durmakta yarar var.

Nis
24
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TERCÜME-İ TELEMAK-YUSUF KÂMİL PAŞA (İNCELEME-METİN) / DOÇ. DR. GONCA GÖKALP ALPASLAN

alt   Fenelon'un Fransa'nın gelecekteki kralının eğitimi için yazdığı ve 1699'da  yayınlandıktan sonra ünü bütün Avrupa'yı saran eseri Telemakhos'un Serüvenleri, Yunan mitolojisinden alınma bir hikâyeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağını anlatır.Tanzimat'la birlikte Batıya yönelen Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasal yenileşmeyle bilimsel ve edebî yenileşme beraber ilerler. Bunun bir sonucu olarak Telemakhos'un Serüvenleri, Yusuf Kâmil Paşa tarafından 1859 yılında çevrilir ve Tercüme-i Telemak adıyla 1862 yılında yayınlanır. Eser, Batı edebiyatından Türkçeye ilk roman çevrisidir. Bu eser,Gonca Gökalp Alpaslan tarafından başına değerli bir inceleme eklenerek orijinal metin olarak yayımlanmıştır.
 ÖNCÜ KİTAP YAYINLARI

Nis
24
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İHSAN OKTAY ANAR’IN PUSLU KITALAR ATLASI ADLI ROMANININ OLAY ÖRGÜSÜ, FANTASTİK ÖZELLİKLER VE TEMA BAKIMINDAN İNCELENMESİ / DOÇ. DR. ALÂATTİN KARACA

alt   Puslu Kıtalar Atlası (1995), İhsan Oktay Anar’ın ilk romanıdır. Roman, çerçeve öykü yöntemiyle yazılmış olması, fantastik özellikleri, tarihî atmosferi, hayata ve bilmeye ilişkin felsefî temasıyla dikkati çeker. Bu makalede söz konusu roman, olay örgüsü, fantastik özellikleri, ve teması bakımından incelenmekte, ayrıca yapıtın geleneksel Doğu anlatılarıyla benzeşen yönleri saptanmaya çalışılmaktadır.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 6 ziyaretçi ile toplamda 8 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031