Şub
22
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ŞERİF AKTAŞ'A ARMAĞAN

İçindekiler
Şerif Aktaş'ın Öz Geçmişi / IX
Şerif Aktaş'ın Yayın Listesi / X
Prof.Dr. Şerif Aktaş'la Röportaj (Dinçer Apaydın-Meltem Tekin)/ 1
Şerif ile Yaşamak / Şöhret Türkmen Aktaş / 12
Şerif Aktaş ile Dost Olmak / Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun / 17
Bir Ufuk İnsan:Şerif Aktaş / Prof.Dr. Ramazan Korkmaz / 21
Hocam Hakkında / Arş.Gör.Dinçer Apaydın / 25
Makaleler
"'Kerem Gibi' Şiirine Deyişbilimsel Bir Bakış", Doç.Dr. G.Gonca Gökalp Alpaslan / 31
"Osmanlı Kadınının Avrua'ya Takdim ve Müdafaası:Nisvan-ı İslâm", Prof.Dr.Hülya Argunşah / 51
"Şiirde Yankılanan Muhalif Bir ses:Can Yücel", Dr.Jale Gülgen Börklü / 67
"Belgesel Tadında Roman Kalpaklılar-Doludizgin", Prof.Dr.Yakup Çelik / 76
"Halit Ziya Uşaklıgil'in Mensur Şiirleri 'Romantik Bir Sanatkârın Çığlıkları'", Prof.Dr.İsmail Çetişli / 96
"Yücel Feyzioğlu'nun 'Uğultu' Adlı Romanında Türk Sözlü Edebiyat Geleneğinin İzleri", Yrd.Doç.Dr.Ahmet Demir / 116
"Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eer Bir Yolcu Romanı Bağlamında İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı", Yrd.Doç.Dr.Meral Demiryürek / 133
"Memduh Şevket Esendal'ın Hikâyelerinde Kadınlık Durumu:'Bir Akşam Üstü' Kadın Olmak Ne kadar Güç", Yrd.Doç.Dr.Mehmet Can Doğan / 149
"Küçük Adam'ın Kenti:Orhan Kemal'in Romanlarında İstanbul", Doç.Dr.Ülkü Eliuz / 159
"Kıbrıs'ta Yakın Tarih:Bir Gecede", Prof.Dr.Bilge Ercilasun / 174
"Cahit Irgat'ın Şiirinde İnsan", Yrd.Doç.Dr.Ertan Erol / 183
"Klasik Türk Musıkisi Kültürü Karşısında Estetik Bir Alımlayıcı Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar", Yrd.Doç.Dr. Nesrin Feyzioğlu / 191
"Nazım Hikmet'in Kuva-yi Millîye Destan'ında İronik Dil:İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif İronisi", Yrd.Doç.Dr.Cafer Gariper / 210
"Ahmet Midhat'tan Tahirü'l Mevlevi'ye, Ekonomik Sorunların Romana Yansıması ya da Türk Düşününde Yükselen Bir Değer:Teşebbüs-i Şahsî", Prof.Dr.Osman Gündüz / 224
"Modern Anlatı-Destan İlişkisinin Arketipsel Sembolizm Açısından İncelenmesi", Yrd.Doç.Dr.M.Fatih Kanter / 236
"Toplumcu Gerçekçilik ve Türkiye'deki Gelişimi", Dr.Özlem Kayabaşı / 244
"Rusya Matbuatı ve Ahmet Mithat Efendi", Yrd.Doç.Dr.Mehmet Kaygana / 250
"Arketipsel Sembolizm Açısından Dede Korkut Anlatılarındaki Yüce-Biray ve Alp-Bilge Tipi", Prof.Dr. Ramazan Korkmaz / 255
"Yuvaya Dönememek:Sait Faik'in 'Haritada Bir Nokta' Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Çözümleme Denemesi", Dr.Mustafa Kurt / 263
"Tahsin Yücel'in 'Ben ve Öteki' Adlı Hikâye Kitabında Yer Alan Temel Çatışmalar", Yrd.Doç.Dr.Vedat Kurukafa / 272
"Fonolojik Farkındalık Becerilerinin Konuşma Eğitimindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme", Dr.Deniz Melanlıoğlu / 289
"Erken Dönem Türk Romanında Gelenek ve Kadın", Dr.Öznur Özdarıcı / 297
"Mesnevi'den Romana Hüsn ü Aşk ve Araba Sevdası", Dr.Gülderen Öztürker Özdemir / 304
"Hayat-Edebiyat", Dr.Işılay Pınar Özlük / 310
"Ömer Seyfettin'den Kayıp Şiirler", Prof.Dr.Nâzım Hikmet Polat / 340
"Halide Edip Adıvar'dan Bir Aşk Üçlemesi:Sevda Sokağı Komedyası", Dr.Fatih Sakallı / 361
"Edebi Eserlerde Görülen Platonik Aşk Duyumunun ve Ulaşl(a)mayan Sevgili Tipinin Psikanalitik ve Fenomolojik Temelleri Üzerine", Doç.Dr.Cafer Şen / 371
"Meşrutiyet Edebiayatında 'Ulus-İnşa' Süreci", Doç.Dr.Abdullah Şengül / 390
"Cemal Süreya'nın Şiirinde Humor", Yrd.Doç.Dr.Tacettin Şimşek / 413
"Hayal İklimine Yelken Açan Şair:Ali Mümtaz Arolat", Yrd.Doç.Dr. İbrahim Tüzer / 435
"Ayhan Bozfırat ve Öyküleri Üzerine Bir İnceleme", Yrd.Doç.Dr. Ayfer Yılmaz / 450
"Bir 12 Eylül Oyunu:Gece Kulübü", Dr.Hasan Yürek / 484
Fotoğraflar / 495.
Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara 2012, 495s.

Şub
12
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İHSAN OKTAY ANAR’IN ANLATILARINDA YASAK MEYVE / AHMET KOÇAKOĞLU

     İnsanoğlunun dünya sürgününün miladı olan “yasak meyve” olayı Tevrat, İncil ve Kur’an gibi kutsal metinlerin yanı sıra birçok mitoloji ve dinsel öğretide de karşımıza çıkmaktadır. Bunların en eskilerinden olan Sümer mitlerinde “Hastalık ve ölümün olmadığı bir ülkede yetişen meyvelerden birinin yasak olduğu anlaşılır. Bu cennet bahçesinde Yer Tanrıçası sekiz ağaç yetiştirir. Bu ağaçlar meyvelenince Bilgelik Tanrısı Enki meyvelerin her birinden tadır. Buna Yer Tanrıçası çok kızar, Tanrıyı ölümle lanetleyerek ortadan yok olur. Bilgelik Tanrısı çok ağır hastalanır. Diğer Tanrılar büyük güçlüklerle Yer Tanrıçasını bularak Bilgelik Tanrısını iyi etmesi için yalvarırlar. Tanrıça, Bilgelik Tanrısının 8 bitkiye karşı hasta olan 8 organı için birer Tanrı yaratır.” (Bayat, 2008: 619). Görüldüğü üzere meyveleri tadan Bilgelik Tanrısı Enki’dir. Enki bu hareketinin sonrasında Yer Tanrıçası tarafından lanetlenmek suretiyle hastalanmaktadır ki bu da kusuru, noksanlığı ve aczi sembolize etmektedir. Bu bağlamda Enki’nin davranışı ile Âdem ve Havva’nın “yasak meyve”yi tatması birbiriyle örtüşmektedir.       

Şub
11
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı:7, Ocak-Haziran 2012

Hülya Argunşah - "Yakup Kadri'nin Yeni Lisan ve Millî Edebiyatla İlgili Görüşleri",

İsmail Çetişli - "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Tespitleriyle Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatının Temel Meseleleri",

İbrahim Şahin - "Üçüncü Göz:Tanpınar'da Meşruiyet Sorunu",

Özlem Fedai - "Tanzimat Romanında Lilith'in Ruh İkizi Bir 'Femine Fatale' Olarak Zehra",

Abdullah Harmancı - "Türk Öykücülüğünde Mevlana",

Ayşe Ulusoy Tunçel - "Bir Genç Edebiyat Denemesi:Mavi Hareketi",

Mehmet Güneş - "Sanata Teşvikte ve Millî Duyguların Canlandırılmasına Edebî Mülakatların Rolü:Cumhuriyet Gazetesinde 1925 Yılında Düzenlenen 'İstiklal Harbi' Konulu Hikaye Yarışması",

Hayrettin Orhanoğlu - "İkinci Yeni ve Etkisindeki Şiirde Zaman Algıları",

Gürkan Yavaş - "Tarihin Yeniden Okunup Yorumlanmasında Edebiyat Metninin Rolüne Dair Bir Örnek:Reha Çamuroğlu'nun Son Yeniçeri Romanında Yeniçeri-Bektaşî İmajı",

Seda Özbek - "Kelimelerle Resim Yapanlar-Yeni Türk Edebiyatında Portre Türüne Bir Bakış",

Oğuzhan Karaburgu - "Doğumunun 160. ve Ölümünün 75. Yılı Dolayısıyla Abdülhak Hâmid Tarhan Bibliyografyası",

Nilüfer Aka - "Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür:Küçürek Öykü",

Yakup Öztürk - "Türk Romanında Mevlana",

Aydın Güller - "Peyam'ı Hatırlamak:Edebiyat Gazetesi Peyam'da Edebî Tenkit"

Şub
6
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İZLENİMCİ ELEŞTİRİNİN UÇLARINDAN PERSONA VE GÖLGEYE: AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BAKIŞIYLA YUNUS KÂZIM KÖNİ / CAFER GARİPER

     Ahmet Hamdi Tanpınar, mektuplarında ve değişik yazılarında çeşitli vesilelerle yakın arkadaşı Yunus Kâzım Köni’nin adını anar. Onun yazılarından ve mektuplarından Köni’ye değer verdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Köni’nin biri şiir, diğeri hikâye olmak üzere iki kitabını tanıtan/eleştiren yazı birer yazı kaleme almıştır. Bu yazılarında izlenimci eleştiririnin sınırları içerisinde kalarak aralarındaki dostluğa bağlı sübjektif yargılarda bulunur. Yıllar Hasan Âli Yücel’e yazdığı bir mektupta ise Yunus Kâzım Köni’nin ölümünü konu edinerek ona sevgi ve acıma duygusuyla yaklaşır. Fakat, bir yıl kadar sonra günlüklerinde Köni’ye karşı olumsuz bir bakış getirir, âdeta onunla didişir. Bu yazıda Tanpınar’ın Köni’nin kitapları karşısındaki izlenimci eleştirisi değerlendirilmeye, ona ikili bakış getirişi psikanalizin verileriyle tartışmaya açılmaya çalışılmaktadır.

Şub
6
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TUTUNAMAYANLAR'DA ÇOĞUL SÖYLEMİN İŞLEVİ / OKT. YAVUZ GÜNEŞ

     Oğuz Atay’ın 1971’in sonunda ilk cildi, 1972’de ise ikinci cildi yayımlanan romanı Tutunamayanlar, uzun yıllar fark edil(e)meyerek yazarının entelektüel yalnızlığının kâğıda ve kelimelere bürünmüş ifadesi olmuştur. Ancak Atay’ın ölümünü izleyen yıllarda bu durum tersine dönerek roman, yoğun bir ilgiye muhatap olmuş ve bu ilgi onlarca bilimsel metne dönüşmüştür.

     Tutunamayanlar’ın mizahi ve grotesk yönü, dili, üslubu, taşıdığı bakış açıları, içerdiği metinlerin zenginliği, modernist kurgusu; romanda uygulanan bazı postmodernist yöntem ve teknikler, roman kişileri ve temsil ettikleri tezler, roman kişilerinin “arayış”ları ve kendini gerçekleştirme sorunu gibi birçok yönü üzerinde durulmuş ve bunların yanı sıra bu yazılarda çeşitli vesilelerle Tutunamayanlar’ın içerdiği kolaj metinlerin farklı üsluplarla kaleme alındığına da değinilmiştir.

     Ancak ana metne yapıştırılan kolaj metinlerin, salt bir üslup kurma çabasının sonucu olmadığı; belirli bir söylem alanının prototipi olduğu ve farklı söylemlerin kullanılmasının romanın derin yapısında bir amaca hizmet ettiği gözden kaçırılmaktadır. Bu bildiride söylem ve üslup terimleri kısaca tanımlanarak farkları belirtildikten sonra Tutunamayanlar’ın içerdiği farklı söylemler sıralanacaktır. Ardından kolaj metinler aracılığıyla kurgunun bilinçli olarak deforme edilmesinde olduğu gibi, söylemin çoğullaştırılması suretiyle de romandaki dilsel bütünlüğü deforme etmek; siyaset, reklam, din, ansiklopedi, basın… söylemleri aracılığıyla eleştiri yapmak, ironiyi sağlamak gibi işlevlerin çoğul söylem aracılığıyla gerçekleştirildiği, romandan ve ilgili söylem alanlarının özgün metinlerinden alıntılanan örnekler karşılaştırılarak kanıtlanmaya çalışılacaktır.


 

Ara
27
2011
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Bildiri Kitabı

 29-30 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da Türk Edebiyatı Vakfı'nın tarihi binasında Türk Dil Kurumu ve Türk Edebiyatı Vakfı'nın desteği, Basın İlan Kurumu'nun katkıları ile gerçekleştirilen "100.Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı"nın bildiri kitabı Türk Edebiyatı Vakfı yayınları arasında çıktı. Bildiri kitabını TEV'in satış bürosundan temin edebilirsiniz...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ara
19
2011
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN'IN TİYATRO ESERLERİNE YENİ BİR TASNİF TEKLİFİ / DR. OĞUZHAN KARABURGU

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN'IN TİYATRO ESERLERİNE YENİ BİR TASNİF TEKLİFİ

 DR. OĞUZHAN KARABURGU

 

- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

Ara
17
2011
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

Aytmatov’un Beyaz Gemi Romanında Ötelerin Çağrısı ve Kaçış / Dr.Veysel ŞAHİN

           İnsanın varoluş gerçeğiyle çatışması, dünyanın anlamını yaratıcı bir güçle yeniden anlama, yorumlamaya yöneliktir. Dünyayı yaratıcı bir dönüşümle yeniden yorumlamak isteyen sanatçının varoluş amacı sayılabilecek bu çatışma, kaçışın yönüne ve niteliğine göre değer kazanır. Merkezden çevreye ve çevreden merkeze yönelen kaçışlarda; birincisi daha çok mekânsal boyutlu dışa açılma… İkincisi daima içsel ve düşsel yolculukları imgeler.Aytmatov anlatılarında ötelerin çağrısına en fazla açık olan, kulak veren karakter şüphesiz Beyaz Gemi anlatısındaki çocuk tiplemesidir. Bu açıdan Beyaz Gemi”deki küçük çocuğun ötelerin çağrısına kulak vererek kendini balığa, sonsuzluğun ve hürriyetin açılımı olan beyaz gemiye, Issık Göl ve Maral Ana’ya dönüştürme, taşıma arzusu; içsel ve düşsel dünyanın gerçekler karşısında tutunamayışını gösterir.

Ara
17
2011
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

REŞİD İSKENDEROĞLU'NUN HATIRALARINDA CAHİT SITKI TARANCI / NECATİ TONGA

 

REŞİD İSKENDEROĞLU'NUN HATIRALARINDA CAHİT SITKI TARANCI

NECATİ TONGA

 

- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 5 ziyaretçi ile toplamda 7 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031