May
23
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

M. FUAD KÖPRÜLܒNÜN GÖZÜYLE MİLLİ EDEBİYAT / YRD. DOÇ. DR. OĞUZHAN KARABURGU

     M. Fuad Köprülü, Türk kültür, sanat, edebiyat ve siyaset hayatında önemli bir yer işgal eden isimlerden birisidir. Hukuktan tarihe, dinden edebiyata kadar pek çok alanda kalem oynatmış hatta bu alanların öncül eserlerini vererek teorik çerçevelerini çizmiştir. Araştıran, okuyan, analiz eden, sistemleştiren ve üreten bir ilim adamı olarak arkasında binlerce makale ve onlarca kitap bırakmıştır. En fazla kalem oynattığı alan ise hiç şüphesiz edebiyattır. Edebiyatın hem sanat hem de ilmî tarafı onu fazlasıyla ilgilendirmiş bu çerçevede pek çok esere imza atmıştır. M. Fuad Köprülü, 1910-1912 yılları arasında özellikle Servet-i Fünûn dergisinde yazdığı yazılarla “Yeni Lisan” hareketine en şiddetli tenkitleri kaleme alan kişi olmuştur. 1913’ten itibaren de daha önce karşı olduğu Yeni Lisan hareketinin savunucuları arasına katılır. Bu tarihten itibaren Genç Kalemler hareketinin daha ilmî ve sağlam bir çizgide yürümesi için  büyük katkılarda bulunur. Bu bildirimizde M. Fuad Köprülü’nün millî edebiyat konusundaki görüşlerini “millî edebiyat karşıtlığı” ve “millî edebiyat taraftarlığı” olmak üzere iki aşamada ele alacak ve bu dönemlerde dile getirdiği ve ileri sürdüğü fikirlerini değerlendireceğiz. 

May
23
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA MERKEZ-TAŞRA KARŞITLIĞI / YRD. DOÇ. DR. ÖMER SOLAK

     Bugün doğu-batı çatışmasının edebi eserlerdeki aksini ele alan önemli bir edebiyat incelemesi birikimi bulunmaktadır. Ancak merkez-taşra karşıtlığı ile ilgili taşra ile iktidar arasındaki ilişkiyi sosyoloji, edebiyat sosyolojisi veya siyaset bilimi açılarından ele alan bazı çalışmalar dışında söz konusu karşıtlığı ele alan bir edebi metin incelemesi birikimden söz edilemez. Bu çalışma ise, işte bu karşıtlığın cumhuriyet devri Türk edebiyatındaki gelişimini ele almak amacındadır. Başlangıçtan bugüne kent-kır, modern-geleneksel gibi ikiliklerle merkez-taşra ilişkisinin nasıl geliştiği, bunun merkezdeki edebiyata nasıl yansıdığı ve taşranın taşradan nasıl görüldüğü ve anlatıldığı çalışmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır. Ele aldığı olguyu, meselenin cumhuriyet öncesi izlerine de bakarak- seçilen eserler üzerinden 1980’li yıllara kadar takip eden çalışmada roman türü düzleminde merkez ve çevre arasında yaşanan tahakküm ve reaksiyon pratikleri ortaya konulmaya; modern Türk edebiyatının tarihsel seyri, merkez-taşra gerilimi olgusu odağında takip edilmeye çalışılmaktadır. 

May
23
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ROMANDA ÖTEKİ-ÖTEKİ’NİN ROMANI/ YRD. DOÇ. DR. ÖMER SOLAK

     Bu çalışma 1896–1914 Yılları Arasındaki Türk Romanında Yabancılar ve Azınlıklar adıyla 2004 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında sunulmuş doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir.Çalışmanın temel amacı, Türkler nezdinde “yabancı”nın tarihsel köklerini ortaya koymak, Türk insanın nezdinde yabancının mensup olduğu milliyete, sosyal tabakaya göre farklılık gösterme nedenlerini yakalamak, tarihi süreç içerisinde sürekli ilişki içerisinde olmuş farklı uygarlık alanlarının bizi medeniyetimize ait tarafını edebi sahanın önemli bir türü olan roman çerçevesinde belirlemektir.

    Bu çalışmada yabancılar konusu bütün unsurları ile incelenirken, karşılaşılan motiflerin münakaşası, olumlu ya da olumsuz tenkidi yapılmamıştır. Anlatılanların tamamı romancıların şahsî görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır. İncelenen eserlerde karşılaşılan yabancı şahıslar ve onlarla motifler, belli bir kategori dâhilinde ortaya konulmuştur. Türk toplumunda başlangıçtan bugüne önemli bir yer işgal eden yabancıların gerçek olarak değerlendirilip ortaya konulması, ancak bu gibi çalışmaların tamamlanması sonucu mümkün olabilecektir.

May
14
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BİR POPÜLER ROMANCI ESAT MAHMUT KARAKURT - BİR ESTETİK ROMANCI AHMET HAMDİ TANPINAR / PROF.DR. ŞABAN SAĞLIK

     Sanat, hitap ettiği 'kitleye' göre, 'popüler' ya da 'estetik' vasıflar kazanıyor. Bu iki sanat kategorisi hemen her ülkenin sanat tarihinde mevcuttur. Ayrıca, her ülkede bu iki sanatı karşılayan değişik adlar ya da terimler kullanılmaktadır. Bu kitapta söz konusu durum, 'roman' örneğinde ortaya koymaya çalışılarak 'popüler roman' ve 'estetik roman' kavramları tercih edildi. Ayrıca bu iki kategoriye birer örnek romancı da seçildi. Popüler romana Esat Mahmut Karakurt; estetik romana ise Ahmet Hamdi Tanpınar temsilci olarak tercih edildi.     Popüler romancılar sanatalrını mutlaka birşeye (para, ün ideoloji) alet ederler. Buna karşılık estetik roman yazarları, sanatlarını herhangi bir şeyin aracı olarak görmezler. Esat Mahmut, hemen hemen bütün romanlarını genç Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği inkılapları ve Batılı hayat tarzını yerleştirmek maksadıyla yazmıştır. Tanpınar'da böyle bir kaygı yoktur. Onun en büyük amacı, çokça ciddiye aldığı edebiyat alanında mükemmel romanlar yazmaktır. Tabii ki, bu romanlarda Türk insanının temel trajik ve felsefi problemleri irdelenmiştir. İlk planda estetik değeri yüksek romanlar yazmayı hedefleyen Tanpınar, ikinci planda Türk milletinin temel trajedisini ve problemlerini yansıtmayı gaye edinmiştir.     Bu kitapta söz konusu romancılar; hem romancı kimlikleri hem romanları hem de okurları açısından mukayeseli bir şekilde irdelenmeye çalışılmıştır.

May
8
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

Türk Şiirinde Hz. Peygamber (1860-2011) / Prof.Dr. İsmail Çetişli

     Konu: Her türlü sanatın (mimari, heykel, resim, musiki, edebiyat vb.) ana kaynaklarından biri din; dinin sınırlarını belirlediği evrene dair varlık, tabiat, insan, olay ve meselelerin birey ve toplumun zihni, ruhu ve gönlünde uyandırdığı coşku ve heyecanlardır. Söz konusu evrensel gerçek, diğer toplumlar gibi, Türk milleti için de geçerlidir. Nitekim Türk milletinin geride bıraktığı son on asırlık kültür ve sanatının ana kaynakların başında İslâmiyet yer alır. Hz. Muhammed, İslâm dinin peygamberi; yani bu dini ve esaslarını insanlara tebliğ eden; tebliğ ettiği dini kendi hayatında bütün derinliği ve genişliği ile yaşayan; kimlik ve kişiliğiyle “örnek” olan insandır. Söz konusu nitelikleriyle O, -özellikle kendisine inanan mümin ve toplumlar için- müstesna bir şahsiyettir. Böyle bir müstesna kimlik ve kişiliğin, toplumun sanatında yankısını bulmaması düşünülemez elbette. Nitekim Türk edebiyatının son on asırlık tarihinde ana konularından biri Hz. Peygamber olmuştur. O kadar ki, XI. yüzyıldaki ilk İslâmî eserlerden bugüne kadarki Türk edebiyatında zengin bir “Peygamber Edebiyatı”nın varlığından bahsetmek hiç de mübalâğa olmaz...

Mrt
19
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

SEMPOZYUM: Edebiyatın Üvey Evladı: Polisiye

     Türkçe edebiyatın özelliklerini, konularını, meselelerini konuşmak, bu edebiyata yeniden bakmak ve üzerinde tartışmak için “Türkçe Edebiyat” başlığı altında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak her sene bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bu sempozyumlar dizisinin ilk konusunu ise Türkçe’de Roman I: Edebiyatın Üvey Evladı Polisiye olarak belirledik.

     Polisiye, Türkçe edebiyatın en çok ihmal edilmiş alanlarından biridir. Bugüne kadar yazılmış neredeyse hiçbir edebiyat tarihinde polisiyeden bahsedilmemektedir. Dolayısıyla bu konu üzerinde büyük bir boşluk bulunmaktadır. Oysa 1884’te Ahmed Midhat Efendi’nin Esrâr-ı Cinayât’ı yayımlamasından bu yana çok sayıda polisiye eser yazılmış ve yazılmaya devam etmektedir. Sayıları yüzleri bulan bu eserler incelenmeyi, gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir. 2011 yılının Nisan ayından bu yana bu türü bir nebze olsun aydınlatabilmek amacıyla Türk Edebiyatında Polisiye Romanın Tarihsel Gelişimi 1884-1928 başlıklı bir TÜBİTAK projesi başlatmış bulunmaktayız. Bu sempozyumun hazırlanması da söz konusu projenin bir ayağını oluşturmaktadır.

      Sempozyumda önerilen konuşma konuları olarak aşağıdakiler belirlenmiştir, fakat konular sadece bu önerilerle sınırlı olmak zorunda değildir. Katılımcılardan beklenen Polisiye roman türüne teorik ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalarıdır.

Polisiye ve kent

Polisiye ve suç ilişkisi

Polisiye ve modernizm

Polisiye türleri

Polisiye ve ideoloji

Başlangıcından günümüze Türkçe’de polisiye eserler ve yazarları

Polisiye ve tefrika

Polisiye ve gazete

Polisiye ve popüler kültür

Polisiye ve piyasa

Polisiye ve reklam

Polisiye ve eleştirisi

 

Sempozyum, 27-28 Kasım 2012 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecektir.

Sempozyum için son başvuru tarihi 30 Eylül 2012’dir. Özetler 600 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiri özetleri yeniedebiyatsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

Düzenleme Kurulu:

Yrd. Doç. Dr. Seval Şahin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

sevals@msgsu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sezai Coşkun (Yıldız Teknik Üniversitesi)

coskunsezai@gmail.com

Dr. Didem Ardalı Büyükarman (Yıldız Teknik Üniversitesi)

didemardali@gmail.com

Dr. Banu Öztürk(Yıldız Teknik Üniversitesi)

obanu@hotmail.com

Dr. Nebahat Yusoğlu (Araştırmacı-Yazar)

nebahatyusoglu@gmail.com

Uzm. Sibel Işık (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

sibelkir@gmail.com

 

Sempozyum Sekreteryası

İpek Şahbenderoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

ipek.sahbenderoglu@gmail.com

Mrt
19
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

KİMLİKSEL DEĞERLERİN ÇATIŞTIĞI MEKAN: ‘SİNEKLİ BAKKAL’ ROMANINDA YAPI VE İZLEK

KİMLİKSEL DEĞERLERİN ÇATIŞTIĞI MEKÂN: ‘SİNEKLİ BAKKAL’ ROMANINDA YAPI VE İZLEK

YRD.DOÇ.DR. VEYSEL ŞAHİN

 - yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

Mrt
19
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İNSANLAR ARASINDA: TANPINAR YAHUT GÜLMENİN ZAFERİ / CAFER GARİPER

      Bu yazıda Meral Tolluoğlu'nun aktardığı bir anekdota dayanarak Nurullah Ataç'ın kızgılık anında yakın arkadaşı ve dostu Ahmet Hamdi Tanpınar'a karşı takındığı olumsuz tavrından, hakarete varan sözlerinden hareketle Tanpınar'ın Ataç ve hayat karşısındaki konumu irdelenmeye çalışılmaktadır. Psikanalizin verilerinden yararlanarak onun Ataç ve hayat karşısında geliştirdiği gülmenin stratejisi konu edinilmekte, gülmeyi nasıl bir savunma stratejisine çevirmiş olduğu dikkatlere sunulmak istenmektedir. 

Şub
25
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

PROF.DR.BİLGE ERCİLASUN ARMAĞANI

İçindekiler

Söz Başı

“Prof. Dr. Bilge Ercilasun ile Söyleşi”, Prof. Dr. Âbide Doğan / 1

“Kırk Bir Kere Maşallah”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun / 55

“Prof. Dr. Bilge Ercilasun”,  Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik / 61

Makaleler

“İki Şair ve Hapshane ya da İçerden Dışarıya İki Ayrı Bakış”, Dr. Nesrin Tağızade Karaca / 73

“Aydemir ve Pervaneler’de Türkçülüğün İzleri”, Dr. Hüseyin Tuncer / 91

“Balkanlardaki Türk Halk Edebiyatı ile Modern Edebiyat Arasındaki İlişkiler” , Dr. Abdulkadir Hayber

“Bir Gençlik Romanı Sevgi ve Saygı”, Dr. Âbide Doğan / 111

“Roman Yazarı Faik Baysal”, Dr. Ülkü Gürsoy / 121

“Tanpınar Hakkında Proust’a Dair”, Dr. İbrahim Şahin / 141

“Çağdaş Türk Şiirinde Sayıların Kullanımı (Rakamların Dili)”, Dr. Mesut Tekşan / 149

“Recep Bilginer’in İsyancılar, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Oyun Bitti, Karım ve Kızım Adlı Tiyatro Eserlerinde İnsan”, Dr. Gıyasettin Aytaş / 167

“Düzyazıları Bağlamında Yahya Kemal’in Sanatının ve Düşünce Dünyasının Temelini Oluşturan Değerler ve İkilik Problemi”, Dr. S. Dilek Yalçın Çelik / 177

“Modern Türk Edebiyatında Kadın İmgesi ve Kadın Yazarlar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan /  197

“Kadın Kimliğinin Oluşması ve Mekân-Aşk İlişkileri: Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal’ı Üzerine Bir Çalışma”,  Dr. Eunkyung Oh / 211

“Öze Dönüş ve Yeniden Dirilişin Müjdesi-Yeni Bir Neslin Romanı: Nuh Tufanı”, Dr. Salim Çonoğlu /  227

“Uyanış Çağı Bulgar Edebiyatında Poema”, Dr. Melahat Pars / 247

“Romanda Sosyal Gerçekçiliğin Köylüleri/İşçileri”, Dr. Mehmet Narlı / 255

“Türk Romanında 1950-1960 Arasında Gecekondu Sorunu”, Dr. Belkıs Sanay / 267

“Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek’te Neslin Devamı ve Susuzluk”, Dr. Bayram Yıldız / 281

“Tarihi Doğrular Ekseninde Cem Sultan Tragedyasına Kısa Bir Bakış”, Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu / 295

“Beşir Fuad ile Menemenlizade Mehmet Tahir Arasındaki Tartışmada Romantizm ve Realizmin Keşfi”, Dr. Refika Altıkulaç Demirdağ / 305

“Namık Kemal’in Vaveylâ Adlı Şiirinde Vatan Anlayışı”, Canan Öktemgil Turgut / 315

Prof. Dr. Bilge Ercilasun’un Öğrencileri ile Çekilmiş Fotoğrafları / 323

 

Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2010, 323s.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 5 ziyaretçi ile toplamda 7 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031