Mrt
24
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BİR HÜLYA ADAMININ ROMANI: AHMET HAMDİ TANPINAR / PROF.DR. ORHAN OKAY

BİR HÜLYA ADAMININ ROMANI: AHMET HAMDİ TANPINAR / PROF.DR. ORHAN OKAY     1976 yılında Dergâh Yayınlarını kurma hazırlıkları yaptığımız sırada rahmetli Prof. Dr. Mehmet Kaplan bize: Çocuklar, Türkiyenin en önemli yazarlarından biri olmasına rağmen, ihmal edilmiş, üstünde durulmamış Ahmet Hamdi Tanpınarın bütün eserlerini neşredin. Bu dönemde önemi anlaşılamamasına rağmen gelecek yıllar onun değerini gösterecek ve kitapları satacaktır. Sizin de bu yolda hizmetiniz olur demişti.

     Mehmet Kaplan, Tanpınarın öğrencisidir. Bu kitabın yazarı Orhan Okay, hem Tanpınarın hem de Mehmet Kaplanın öğrencisidir ve o da bir mihverdir. Uzun yıllar boyunca Tanpınar hakkında çeşitli yazılar yazmış, eserlerini yorumlamıştır. Okayın bu eserinde, okuyucular Tanpınarın bugüne kadar ulaşılmamış kaynaklardan derlenen bin bir ayrıntı ile zenginleştirilmiş bir biyografisini bulacakları gibi, birçok da resimle karşılacaklardır. Yıllardan beri oluşturduğumuz Tanpınar resimleri arşivini bu kitapta kullandık. Eser, Tanpınarın daha da derinlikli olarak bilinmesine kaynaklık edecektir. Bütün eserlerini yayımladığımız Prof. Dr. Orhan Okayın bu çalışması da geniş yankı uyandıracaktır. Yayınevi olarak Tanpınar hakkındaki bu incelemeyi yayımlamaktan mutluyuz.

    DERGAH YAYINLARI, İSTANBUL 2010.

Mrt
24
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: YENİ TÜRK EDEBİYATI, SAYI:1, MART 2010

DERGİ: YENİ TÜRK EDEBİYATI, SAYI:1, MART 2010Yavuz Akpınar  Rusya türklerinin ortak edebiyatından söz edilir mi? 11
Fatih Andı  Yakın arkadaşlarının tanıklığı çevresinde servet-i Fünun edebiyatının iki kutubu Halid Ziya ve Tevfik Fikret 35
Sabahattin Çağın  Milli edebiyattan memeleket edebiyatına üç manifesto şiir 47
Fazıl Gökçek  Ahmet Mithat efendi'nin romanlarında yerli gayrimüslimlerin alafrangalığı meselesi 59
İnci Enginün  Aydaki kadın'ın kaynakları üzerine 69
Hüseyin Haşimli  Ahmet Haşim'in eserleri ve azerbaycan edebi muhiti 91
Ö. Faruk Huyugüzel  Kıbrıs türk edebiyatı araştırmalarına genel bir bakış 101
Özlem Nemutlu  İsmail Gaspıralı'nın roma ve hikayeleri 111
Orhan Oğuz  "Süleymaniye'de bayram sabahı" şiirinde medeniyetin yansıması olarak mekan 125
Ersin Özarslan  Arif Nihat Asya'nın şiirinde mekan olarak edirne 135
Cafer Şen  Edebi eserlerde dil deformasyonlarının felsefi temelleri 157
Alev Sınar Uğurlu  Araf'ta bir millet: Cengiz Dağcı'nın romanlarında savaşın farklı yüzleri 171
Şerife Çağın  Abdullah Cevdet'ten Hüseyinzade Ali'ye mektuplar ve kartpostallar 195
Ömer Özcan  Hasan Sabri Ayvazof'un Hüseyinzade Ali'ye mektupları 233
Fazıl Gökçek  Yeni türk edebiyatı araştırmaları 247
İnci Enginün  Fatma Aliye, enin romanı 251
Halef Nas  Eşref: bütün eserleri / bir hiciv ustası: Şair Eşref 253
Sabahattin Çağın  Sami Paşazade Sezayi ve eserleri 259
Gülşah Yetkin  Uzamın poetikası 261 
 

Mrt
20
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

GÜNAHIN ÇAĞRISI: BİR İNTİHAL HÂDİSESİ / YARD.DOÇ.DR. CAFER GARİPER

   Bilim ve sanat alanında intihal yaygın bir şekilde karşımıza çıkmakta, bilim ve sanat hayatının gittikçe kirlenmesine yol açmaktadır. İşin daha vahim tarafı, üniversiteler de dâhil olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların, yayın organlarının, yetkili kişilerin konuya duyarsız kalması, intihale karşı gerekli tedbiri almaktan uzak bulunmasıdır. Böyle bir ortamda intihalin ileri seviyede artış göstermesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür problemlerle sık sık karşılaşan biri olarak burada intihal kavramı üzerinde durduktan sonra mensur şiir üzerine yazdığımız bir makaleden yapılan intihali konu edinmek istiyoruz.

     Biz burada şair sıfatını taşıyan Sayın Ali Emre’nin Hece dergisinin Aralık 2006 tarihli 120. sayısında yayımlanan “Düzyazı-Şiirin, Bir Sorun ya da Bir İmkân Olarak Şiir Alanına Sokuluşu” başlıklı yazısını konu edinmek istiyoruz. Sayın Emre’nin bu yazısı tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin 2006 tarihli 4. cildi, 7. sayısında (s. 361-409) yayımlanan "Türk Edebiyatında Mensur Şiir Literatürü" başlıklı yazımızdan geniş ölçüde yapılan intihal durumundadır. Sayın Ali Emre, aynı yıl içerisinde yayımlanan yukarıda adı geçen yazısında söz konusu yazımızdan sayısı yüze yaklaşan cümleyi bir iki kelime değişikliği, kısaltma ve özetleme tekniği ile aktarma yoluna gitmiş, fakat, yararlandığı kaynağı dipnot şeklinde bir kere bile gösterme ihtiyacı duymamıştır. Yalnızca yazısının “Kaynakça” kısmında intihalde bulunduğu yazımızın aslının yayımlandığı derginin,“Yeni Türk Edebiyatı I, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, İstanbul 2006” şeklinde adına cilt, sayı, yıl belirterek yer vermiştir. Burada da makalesinden intihalde bulunulan yazarın adına ve yazısının başlığına rastlanmamaktadır.

Mrt
16
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MODERN/POSTMODERN ZAMANLARDA BİR İNTİHÂL ÖRNEĞİ / NECATİ TONGA

       Modernizm ve Postmodernizm hakkında Türkiye’deki en kapsamlı çalışmaydı elimde tuttuğum. Derginin sayfalarını heyecanla çevirmeye başladığımda Ali Emre tarafından kaleme alınan Gelenekçilik ve Modernlik Tartışmalarında Sentez Arayışları ve Sezai Karakoç Örnekliği” adlı yazı özel olarak dikkatimi çekti. Gerek Sezai Karakoç’a, gerekse gelenek tartışmalarına olan özel ilgim nedeniyle pek çok yazıyı es geçip Ali Emre’nin yazısını merakla okumaya başladım.

        Fakat daha ilk paragraflardan başlamak üzere okuduğum yazıda tanıdık, çok tanıdık ifadeler dikkatimi çekti. Kelimeler, cümleler, bağlaçlar, fiiller, cümle kuruş tarzı, dil ve üslûp ne kadar da benim daha önce yazdığım bir yazıyı andırıyordu.

Hayra yormaya çalıştım ilkin, ilk cümleleri okurken. Vakit epey ilerlemişti. Uykusuzluğuma verdim. Okumaya devam ettikten sonra fark ettim ki bu yazının özellikle gelenek tartışmalarını ele alan ilk bölümü, benim daha önce Turkishstudies(Türkoloji Araştırmaları) adlı Uluslararası hakemli dergide yayınladığım “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma”   adlı yazımdan intihaldi. Ali Emre, benim 2007 sonbaharında yayınladığım yazımdan toplam 19 paragrafı(bu yaklaşık dört sayfa ediyor) kendi yazısına aynen aktarmıştı. Gözlerim hemen dipnot aradı ama yazıda hiç dipnot yoktu.

        Aradan epey bir süre geçtikten sonra bu yazıyı, Türk edebiyatında benzer örneklerin bir daha olmaması için yazıyorum. Bir örnek teşkil etsin ve ilmî çalışmalara saygı gösterilsin diye kaleme alıyorum bu satırları.

Mrt
8
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN HİKÂYE VE ROMANLARINDA TOPLUMSAL DEĞİŞMENİN “EV”E YANSIMALARI / PROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ

     İnsanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli farklılıklardan biri, atalarından devraldığı mirası geliştirip devam ettirmek suretiyle bir “kültür” ve “medeniyet” yaratabilmesidir. Hayatın her alanında görebileceğimiz bu yeteneğin en somut görünümlerinden biri, insanın mekâna bağlı hayatında karşımıza çıkar. Doğal mağaralarda başlayan insanın mekâna bağlı hayatı, dünden bugüne uzanan süreçte çadır, kulübe, ev, konak, yalı, köşk, saray, apartman, gökdelen, gecekondu, pansiyon adı altında pek çok farklı mesken tipi; sokak, mahalle, cadde; köy, kasaba, şehir/kent adı altında da pek çok farklı yerleşim biriminde değişerek gelişmiştir. Mesken tipleri ve yerleşim birimlerinin, genel çerçevede belli bir evrensellik gösterse de, yakından bakıldığında belirgin biçimde millî ve yer yer de mahallî bir kimliğe sahip olduğu görülür. Zira insanın bu bağlamda var ettiği her türlü somut değer, doğrudan doğruya kültürün temel unsurları arasında yer alır.

Şub
25
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BAB-I ESRAR YAHUT SİSLER ŞEHRİ LONDRA’DAN, GÜNEŞLER ŞEHRİ KONYA’YA…/ AHMET KOÇAKOĞLU

     Edebî niteliğinden çok politik yönüyle ilgi gören bu metin sanatçıya cesaret verir. Genlerindeki yazarlık yeteneğini keşfeden Ahmet Ümit böylelikle öyküler yazmaya başlar. Sanatçının genlerinde yazarlık istidadı var diyoruz; zira Ümit’in annesi de iyi bir masal anlatıcısıdır. Yazar bir röportajında bu konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Benim annem çok iyi bir masal anlatıcısıdır. Muhtemelen benim yazarlık yeteneğim de ondan geliyor. Annem terziydi, kız çırakları vardı. Bir yandan dikiş dikilirken bir yandan da annem onlara masallar anlatırdı. 1995 yılında ben bir masal kitabı yazdım. Daha doğrusu annemden dinlediğim bir masalı düzenleyip yazdım.

Şub
25
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BEHÇET NECATİGİL:ASFALT OVALARDA YÜRÜYEN ABDAL

     Bu kitap, Necatigil’in gizemini çözmeye aday on bir yazıdan oluşmaktadır. Bu yazılar, Necatigil şiirini modern bir muamma örneği olarak yorumlayan, psikanalitik açıdan değerlendiren, Çinli şair Li-Po’nun şiiriyle karşılaştıran ve nihayet geleneksel edebiyatla kurduğu ilişkiyi sorgulayan kışkırtıcı bir içeriktedir. Bu kitapta, aynı zamanda Necatigil’le ilgili olarak anlatılan anılarla onun bir insan olarak portresi de çiziliyor.

     Kitabı oluşturan makaleler gerek şiir üzerine yazdığı kuramsal yazılar gerekse yazdığı şiirlerle kendisinden sonra gelen birçok şairi etkileyen Behçet Necatigil'in görkemli mirasını değerlendirmek üzere 27 Nisan 2005 tarihinde Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezince düzenlenen sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

Şub
21
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: Y E N İ T Ü R K E D E B İ Y A T I A R A Ş T I R M A L A R I, SAYI:3

MEHMET NARLI
Anlatım Tutumu ve Teknikleri ile Öykü Kişilerinin İlişkisi

BÂKİ ASİLTÜRK
Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Doktor Tipleri

ARİF YILMAZ
Sosyal ve Siyasî Değişmeler Açısından Peyami Safa'nın Mahşer Romanı

KUBİLAY YILDIZ
Edebiyat Sosyolojisi Işığında Mahur Beste

BETÜL COŞKUN
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Hikâye ve Romanlarında Mekân - Rüya İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Mekân İçinde Rüya, Rüya İçinde Mekân

TAMER KÜTÜKÇÜ
Primo Türk Çocuğu "Irkçı", "Şoven", "Faşizan" Bir Hikâye midir?

ESRA POYRAZ
Durali Yılmaz'ın Hikâyelerinde Gelenek

GÜRKAN YAVAŞ
II. Abdülhamid'e Dair Manzum Bir Oyun: Liberte

EMEL KOŞAR
Vural Bahadır Bayrıl'ın Şiirlerinde Ölüm Teması

Bibliyografya

KAHRAMAN BOSTANCI

Ali Kemal'in Öncülüğünde Yayımlanan Bir Sanat ve Edebiyat Mecmuası:Gülşen

İLYAS DİRİN - ÜBEYDULLAH KISACIK

Özel Sayı ve Dosyalar Bibliyografyası - II (1929-1990)

GİZEM AKYOL
Polonya'da Yeni Türk Edebiyatı Çalışmaları

Kitap Tanıtımı

M. FATİH KANTER

Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme

BAHTİYAR ASLAN

Doğrandıkça Artan Ekmek

GÜRKAN YAVAŞ

Bir Dostunun Kaleminden Mehmet Âkif

BURCU ASLAN

Şiir Tahlili Teori - Uygulama

SABAHATTİN GÜLTEKİN
Edebiyatın Toplumla Olan İlişkisi: Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum

 

ABONE ŞARTLARI

Yurtiçi-Yıllık: 30 TL / 2 Yıllık 50 TL / Yurtdışı-Yıllık: 40 Dolar veya 30 Avro.

Kurum Abone Bedeli: 60 TL

Türk Edebiyatı Vakfı Posta Çeki: 124540

Vakıflar Bankası Beyazıt Şubesi - İstanbul: 00158007268247317

T.C. Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesi - İstanbul: 29033553-5001

Yurtdışındaki okuyucularımız abone bedellerini T.C. Ziraat Bankası İstanbul Cağaloğlu Şubesi, Türk Edebiyatı Vakfı İktisadî İşletmesi Kod: 889 - 29033906-5001 numaralı Avro hesabına yatırabilirler.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 6 ziyaretçi ile toplamda 7 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Kasım 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930