Nis
30
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İLK KADIN YAZARLARDA TOPLUMSAL KİMLİĞİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE BABANIN KEŞFİ / PROF.DR. HÜLYA ARGUNŞAH

     Osmanlının yeni bir medeniyet dairesine geçiş süreci ile Türk kadınının toplumsallaşması hemen hemen aynı zamanlara denk gelir. Özellikle ilk kadın yazarların roman ve hikâyeleri bu anlamda önemlidirler. Bu eserler kadının modern edebiyattaki ilk üretimleri olmanın ötesinde onun toplumsallaşma ve kimlik kazanma yolundaki aşamalarını, sancılarını ve bu yoldaki çeşitli çözüm önerilerini de bünyelerinde barındırırlar. Toplumun nispeten kapalı olan bir tarafı konusundaki birikimleri bizzat kendi içinden verme ayrıcalığını taşıyan bu eserler, bir değişim sürecini anlatması bakımından aynı zamanda birer sosyolojik malzemedirler. Bu bildiride ilk kadın yazarların eserlerinde birey-aile ilişkisine dikkat çekilecek, bunun aslında mühim bir toplumsal yansıma olduğu konusu vurgulanacaktır.

Mrt
20
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

GÜNAHIN ÇAĞRISI: BİR İNTİHAL HÂDİSESİ / YARD.DOÇ.DR. CAFER GARİPER

   Bilim ve sanat alanında intihal yaygın bir şekilde karşımıza çıkmakta, bilim ve sanat hayatının gittikçe kirlenmesine yol açmaktadır. İşin daha vahim tarafı, üniversiteler de dâhil olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların, yayın organlarının, yetkili kişilerin konuya duyarsız kalması, intihale karşı gerekli tedbiri almaktan uzak bulunmasıdır. Böyle bir ortamda intihalin ileri seviyede artış göstermesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür problemlerle sık sık karşılaşan biri olarak burada intihal kavramı üzerinde durduktan sonra mensur şiir üzerine yazdığımız bir makaleden yapılan intihali konu edinmek istiyoruz.

     Biz burada şair sıfatını taşıyan Sayın Ali Emre’nin Hece dergisinin Aralık 2006 tarihli 120. sayısında yayımlanan “Düzyazı-Şiirin, Bir Sorun ya da Bir İmkân Olarak Şiir Alanına Sokuluşu” başlıklı yazısını konu edinmek istiyoruz. Sayın Emre’nin bu yazısı tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin 2006 tarihli 4. cildi, 7. sayısında (s. 361-409) yayımlanan "Türk Edebiyatında Mensur Şiir Literatürü" başlıklı yazımızdan geniş ölçüde yapılan intihal durumundadır. Sayın Ali Emre, aynı yıl içerisinde yayımlanan yukarıda adı geçen yazısında söz konusu yazımızdan sayısı yüze yaklaşan cümleyi bir iki kelime değişikliği, kısaltma ve özetleme tekniği ile aktarma yoluna gitmiş, fakat, yararlandığı kaynağı dipnot şeklinde bir kere bile gösterme ihtiyacı duymamıştır. Yalnızca yazısının “Kaynakça” kısmında intihalde bulunduğu yazımızın aslının yayımlandığı derginin,“Yeni Türk Edebiyatı I, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, İstanbul 2006” şeklinde adına cilt, sayı, yıl belirterek yer vermiştir. Burada da makalesinden intihalde bulunulan yazarın adına ve yazısının başlığına rastlanmamaktadır.

Mrt
16
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MODERN/POSTMODERN ZAMANLARDA BİR İNTİHÂL ÖRNEĞİ / NECATİ TONGA

       Modernizm ve Postmodernizm hakkında Türkiye’deki en kapsamlı çalışmaydı elimde tuttuğum. Derginin sayfalarını heyecanla çevirmeye başladığımda Ali Emre tarafından kaleme alınan Gelenekçilik ve Modernlik Tartışmalarında Sentez Arayışları ve Sezai Karakoç Örnekliği” adlı yazı özel olarak dikkatimi çekti. Gerek Sezai Karakoç’a, gerekse gelenek tartışmalarına olan özel ilgim nedeniyle pek çok yazıyı es geçip Ali Emre’nin yazısını merakla okumaya başladım.

        Fakat daha ilk paragraflardan başlamak üzere okuduğum yazıda tanıdık, çok tanıdık ifadeler dikkatimi çekti. Kelimeler, cümleler, bağlaçlar, fiiller, cümle kuruş tarzı, dil ve üslûp ne kadar da benim daha önce yazdığım bir yazıyı andırıyordu.

Hayra yormaya çalıştım ilkin, ilk cümleleri okurken. Vakit epey ilerlemişti. Uykusuzluğuma verdim. Okumaya devam ettikten sonra fark ettim ki bu yazının özellikle gelenek tartışmalarını ele alan ilk bölümü, benim daha önce Turkishstudies(Türkoloji Araştırmaları) adlı Uluslararası hakemli dergide yayınladığım “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiiri Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma”   adlı yazımdan intihaldi. Ali Emre, benim 2007 sonbaharında yayınladığım yazımdan toplam 19 paragrafı(bu yaklaşık dört sayfa ediyor) kendi yazısına aynen aktarmıştı. Gözlerim hemen dipnot aradı ama yazıda hiç dipnot yoktu.

        Aradan epey bir süre geçtikten sonra bu yazıyı, Türk edebiyatında benzer örneklerin bir daha olmaması için yazıyorum. Bir örnek teşkil etsin ve ilmî çalışmalara saygı gösterilsin diye kaleme alıyorum bu satırları.

Ekm
1
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BALKAN SEYAHATİ İZLENİMLERİ / PROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ

alt   Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ile Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Mehmet Âkif ve Balkanlar'da Kültür ve Düşünce Hareketleri ve Yeniden Yapılanması Sempozyumu vesilesiyle Balkanlar'daki Osmanlı coğrafyasının küçük bir kısmını ilk defa görme imkânım oldu. 24 Mayıs 2009 Pazar günü saat 13.25'te İstanbul Atatürk Hava Limanından başlayan yolculuğumuz 31 Mayıs 2009 Pazar günü saat 17.00'de yine aynı mekânda sona erdi.

    Gezip gördüğümüz topraklar, İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan eski Yugoslavya'nın (Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti) 1992'den itibaren dağılması sonucu oluşan yedi yeni devletten (Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Slovenya, Kosova) üçüne (Sırbistan, Kosova, Makedonya) aitti. Hemen belirteyim ki, bölge hâlâ bir barut fıçısı gibi. Onca farklı ırk, din, dil ve kültürün iç içe geçtiği ve sınırların çoğu yerde masa başında çizildiği bir coğrafyada, küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına sebep olması içten bile değil. Dün ve bugün olduğu gibi, yarın da çıkabilecek bir yangında en büyük acıyı yine Müslümanlar yaşayacak.

Tem
9
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

AŞK VE GURUR'UN SOSYAL HAYATINDAN KADIN PROBLEMİNE BAKIŞ / NAZİRE ERBAY

alt     Toplumsal değişim; inanca ait değerler, yönetim şekli, teknolojik imkânlar, bir milletin kültürel varlığı ve onların korunumu, vb. ile bağlantılı olarak gelişir ve değişir. Değişim toplumun bilinen veyahut bilinmeyen her kesiminde söz konusu olabilir ve farklı şekillerde açığa çıkar. Her toplum değişimi uzun zaman dilimlerinde, yaşadığı olayların neticesinde, yüzyıllardır farklı anlam ve boyutta belli şekillerde yaşamaktadır. Toplumun olaylara, insanlara bakışı, kabulleri ve retleri ile bağlantılı olarak değişim, her seferinde farklı boyutlarda tezahür eder.

     Roman sanatı, toplumu ve insanı anlatmakla yükümlü olduğundan edebi değerinin yanında edebiyat tarihine, sosyal tarihe ve siyasi tarihe de yol gösterir. Nihayetinde, her milletin kendisine ait sosyal değişimini ve gelişimini, o milletin roman sanatının izlediği yolu takip ederek belli sonuçlara ulaşmak mümkündür.

 

May
30
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

KARACAOĞLAN’DAN SABAHATTİN ALİ’YE TEVEKKÜLÜN VE BAŞKALDIRININ ŞİİRİ / YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER

KARACAOĞLAN’DAN SABAHATTİN ALİ’YE TEVEKKÜLÜN VE BAŞKALDIRININ ŞİİRİ
YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

Ock
8
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ÖZEL TANITIM:KİTAB-I CİHANNÜMA (BOYUT YAYINLARI)

alt
 
     360 Yıl Sonra Yeni Yorumuyla Kitab-ı Cihannüma...
      Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı, 1654 yılında eklemeler yaptığı ve 1732 yılında İbrahim Müteferrika'nın da kendi eklemelerini yaparak Matbaa-ı Amire'de bastığı Kitab-ı Cihannüma,  yeni yorumu ve yeni biçimi ile Boyut Yayıncılık tarafından hayata geçirildi. Günümüz Türkçesine ilk kez aktarılan eser okurlarına isme özel sertifikaları ile sunuluyor.
     Postmodern Cihannüma...
     360 yıllık masalsı bir öyküsü olan (1648-2008) Kitab-ı Cihannüma'nın Katip Çelebi tarafından elle yazılan ilk kopyaları nakkaşların el emeği göz nuruyla çoğaltılmış. Sayısı bilinmeyen el yazması kopyaların tümü ise İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı'nın ilk matbaasında basıldıktan sonra yokolmuş. İlk baskısı 500 adet olan kitabın bir kopyası şu anda Topkapı sarayında sergilenmekte.
     Katip Çelebi'nin iki, İbrahim Müteferrika'nın bir defa elden geçirdiği ve her defasında değişiklik ve eklemelerle gelişen kitap, Boyut Yayıncılık tarafından yepyeni bir anlayış, yeni bir tasarımla ve aslından uzaklaşmaksızın hayata geçirildi. Kitab-ı Cihannüma'nın içerdiği ve zaman içinde farklılaşan bilgiler açıklamalar eşliğinde sunuldu. Bir anlamda postmodern yaklaşımla dördüncü yorumu yapılarak hazırlandı.
     İlk basılı yayınların 11.si olan kitabın 2. baskısı Boyut'tan...

Eyl
22
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TÜRK EDEBİYATI TARİHİNDE MÜHİM BİR MECMUA: AKBABA / NECATİ TONGA

Türk Edebiyatı Tarihinde Mühim Bir Mecmua: Akbaba
Necati Tonga

- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın -
 

Eyl
16
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ ÜZERİNE /OKT. MEHMET DOĞANAY

alt    Eğitim sistemimizde ilköğretim okullarından başlayan ana dili eğitimi, üniversite seviyesinde de sürdürülmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5/1 maddesiyle 1982-1983 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere, üniversitelerde ortak ve zorunlu olarak Türk Dili derslerinin okutulması hükme bağlanmıştır.
     Türk Dili derslerinin üniversitelerde okutulmasının amacı, 1983 yılında YÖK'ün hazırladığı çerçeve programda şu ifadelerle açıklanmıştır:
    "Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir."

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 5 ziyaretçi ile toplamda 7 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031