May
12
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: T Ü R K D İ L İ / MAYIS 2007

TÜRK DİLİ / MAYIS 2007 / SAYI:665
Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN, Gençlik ve Atatürk Kitapları
Özbek İNCEBAYRAKTAR, Atatürk ve Ben (Şiir)
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Sağın “Doktor/Hekim”, Hemşire “Bacı”
Yrd. Doç. Dr. Müslüme NARİN, Türkiye’nin Büyük Sanayi Kuruluşlarının Adları Üzerine Bir İnceleme
Ahmet Cüneyt ISSI, Ölümlerin Ardı, Romanların Önü: Sobe!
Abdülkadir GÜLER, Bulutlardan Gül Yağınca (Şiir)
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Dünden Bugüne Türkçe
Dr. Özlem FEDAİ, Doğumunun 100. Yılında Sait Faik ve Başkaldırı
Adem ULUDAĞ-Doç. Dr. Deniz ŞENGEL, Shakespeare Üzerine Bir Yazı ve Bir Düzeltme
R. Sami HAMAMCI, Gül Budağı (Şiir)
Filiz AKIN BAŞAR, Bir Afiş, Bir Dilek ve Gülüş (Hikâye)
YİTİRDİKLERİMİZ
Nail TAN, Ölümünün İkinci Yılında Prof. Dr. Meserret Diriöz
DEĞERLENDİRMELER
Mesut ÇETİNTAŞ, Yüzakı Dergisi Üzerine
Ejder ÇELİK, Yüce Erek Dergisi Üzerine
HABERLER
Ayşe BALCI, Türk Dil Kurumunda Geçen Ay
GENÇ KALEMLERLE BAŞBAŞA
Tuğçe ÇAKICI, Türkçeyi Yaşatmak

Nis
27
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: İ L M İ A R A Ş T I R M A L A R / S.22, GÜZ 2006

   İLMİ ARAŞTIRMALAR, S. 22, 2006 GÜZ.
Süreyya Beyzadeoğlu / Manisa'da Kadılık Yapan Şair İki Vehbi'nin İki Şiiri 7-13
Ahmet Bozdoğan / "Dönem" ve "Akım" Nitelemeleri Arasında Kalmış Bir Terim: Milli Edebiyat 15-32
Halil Çeltik / Bursalı İsmail Hakkı'nın Eserlerinde Hayatına Dair Anekdotlar / 33-49
Salim Çonoğlu / Türk Şiirinde Folklora Dönüşte Meyve: Cahit Külebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Şiirlerinde Meyve İmgesinin Kullanılması 51-64
Yılmaz Daşçıoğlu / Boşnak Şair Musa Kazım Çatiç'in Gözünden Türk Edebiyatı / 65-81
Mehmet Dursun Erdem / Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinlerin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar 83-110
Haluk Gökalp / Çobanlıktan Valiliğe, Valilik'ten Asilliğe: Varvari Ali Paşa ve Makalat-ı Varvari 111-134
Ahmet Bozdoğan / Mevlana'nın Mesnevi'sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler 135-154
Abdurrrahman Kolcu / Yahya Kemal'in Bütün Şiirlerine Katkı 155-163
Mehmet Narlı / Asaf Halet Çelebi'nin Poetikası 165-186
Rıdvan Öztürk / Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatımlarda Türk Halk Verimleri 187-203
Bedri Sarıca / Türkçe'de -E/ -İ Durum Eklerinin Karışması Sorunu 205-218
Hilmi Uçan / Dilin İşlevleri ve Edebiyat Eğitiminin Amaçları Çerçevesinde 1929 Müfredat Programı 219-228
Yavuz Kartallıoğlu / Moğolcanın İkinci Şahıs Zamirlerinin Kökeni ve Değişimi 229-223
Zekeriya Başkal / Amerika'da Türklük Bilimi, Donalt Quataert/Sabri Sayarı 235-236

Nis
21
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: A R A Y I Ş L A R / SAYI:16 2006

altA R A Y I Ş L A R, YIL: 8, SAYI: 16, 2006
Cafer GARİPER/ Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN
, Çetin Altan'ınGelecekçi Ütopik Kurgusu :2027 Yılının Anıları,1-24
Zeki TAŞTAN, Türk Halk Anlatı Geleneği İçinde Yer Alan Battal Gazi'nin Türk Romanındaki Yansımaları, 25-40
Selma BAŞ, Bir Halk Kahramanı ve Saz Şairi Olarak Köroğlu'nun Türk Romanındaki Yansımaları, 41-57
Charles I.GLICKSBERG (Çev. Yunus BALCI) ,Modern Edebiyatta İronik Görünüm II, 59-69
Birol AZAR, Dadaloğlu'nun "Bir Sevda Kalktı da Serime Doğru" Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme, 71-80
Bülent Cercis TANRITANIR/ Rıdvan ERGİN, F.Scott Fitzgerald'ın The Gerat Gatsby ve This Side Of Paradise Adlı Romanlarında Amerikan Rüyası'nın Sonu, 81-89
Muharren DAYANÇ, "Bir Bulgar Kızı veya Türkçülük Fikrinin Ortaya Çıkışını Özetleyen Sembol Bir Hikâye:
Nakarat, 91-102
Yusuf TEPELİ, Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden/Yapılardan "n,ın,in,un,ün", 103-148
Suat KOLUKIRIK, Türk(iye) Eğitim Düzeyi ve Eğitime Bakışı:İzmir Tarlabaşı Çingeneleri Örneği, 149-160
Ahmet YARAMIŞ, Ermeni Cemaati Arasında Yaşanan Mezhep Kavgası ve Bunda Amerikan Misyonerlerinin Rolü (1831-1855), 161-172
Burcu ÖZCAN, Fordizm,Kültürel Tüketim ve Modernliğin Doğası, 173-189
Abdurrrahman ÖZKAN, Ses Yansımalı Kelimelerin Yer Adı Olarak Kullanılması, 191-197
Caner TASLAMAN, "Terör"ün ve "Cihad"ın Retoriği:Felsefi ve Teolojik Bir Değerlendirme, 199-222
Cafer GARİPER/ Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN, Sait Faik Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Yakup Çelik'in Sait Faik ve Değerleri Duyan Bir Varlık Olarak İnsan Adlı Araştırması Üzerine Bir Değerlendirme, 223-242

Nis
2
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: T Ü R K L Ü K B İ L İ M İ A R A Ş T I R M A L A R I/ 20.SAYI

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI/SAYI:20/GÜZ 2006
Nâzım H. POLAT,
Takdim
Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM , 16. Yüzyıl Divan Şâiri Cinanî’nin Hediye Konulu İki Şiiri
Yard. Doç. Dr. Bekir ÇINAR , Bir Hiciv Örneği:Tarzi’nin Zille-Nâmesi
Yard. Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN , Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Gelecek Zaman Ekleri Üzerine Bir Deneme
Yard. Doç. Dr. Rıfat GÜNDAY , Maupassant’ın Güzel-Dost(Bel-Ami) ve Safa’nın Sözde Kızlar Romanlarında Bir Ahlak Sorunu Olarak Elcilik Dışı İlişki
Arş. Gör. Akartürk KARAHAN , Memlûk-Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı:Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Atabey KILIÇ , Yazarı Bilinmeyen Dinî-Tasavvufî Bir Eser: “Hakikat-i Muhammediyye”
Dr. Bilginer ONAN , Ses Olgusunun Denetlenebilirliği Bağlamında Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Olduğu Düşünülen Fonolojik Yönlendiriciler: Noktalama İşaretleri
Arş. Gör. Oğuz ÖCAL , Burhan Cahit Morkaya’nın 1925-1928 Yılları Arasında Neşrettiği Yedi Romanı
Dr. Serdar SARISIR , Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyografyası Denemesi
Dr. Nevzat TOPAL , Karamanoğulları Döneminde Aksaray’da İskân ve Mahalleler
Yard. Doç. Dr. Duygu UÇGUN , Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri
Dr. Kubilay YAZICI , Hikâye Edici Metinlerin Çözümlenmesinde Hikâyenin Yüzü Stratejisinin Kullanımı
YAYIN TANITIMI
Yard. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ , Jurnal of Turkish Studies, Volume I-II-III, 2005-2006.
Arş. Gör. Kaplan ÜSTÜNER , İ. Hakkı Aksoyak, Ahmed-i Yesevî’nin Rumelili Bir Takipçisi:Üsküplü Atâ, Tuhfetü’l-Uşşâk

Nis
2
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: İ L M Î A R A Ş T I R M A L A R

İLMİ ARAŞTIRMALAR / SAYI: 21 / BAHAR 2006
Fatih Andı / Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz / 7
Şahmurat Arık / Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Roman Sanatı Üzerine Düşünceler / 15
Birsel Oruç Aslan / Tepegöz ve Köroğlu Destanlarının Gagauz Varyantlarında Görülen Slav ve Rumence Kökenli Kelimeler / 37
Cahit Başdaş / Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk / 45
Müzeyyen Buttanrı / "Hürriyet" ve "Hürriyet Kurbanları" Eserleriyle İhsan Adlî Bey / 59
Kemal Erol / Talip Apaydın'ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları / 87
Hasan Ali Esir / Geleneksel Türk Mutfağı ve Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd ve Şirin Mesnevîsinde Bahsettiği Yiyecek ve İçecekler / 121
Mevlüt Gültekin / Asiyabad Özbek Ağzıyla Birkaç Nasrettin Hoca Fıkrası / 135
Abid Nazar Mahdum / Mu'nü'l-Mürd Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine / 153
Gülsel Sev / Dede Korkut Hikâyelerinde Unvan Grupları / 167
Vahit Türk / İsimden Fiil Yapan -al- / -el-; -l- ve -ar- / -er-; -r- Eklerinin Kökeni / 183
Ali Yıldırım / Antakyalı Münif'in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri / 193
Sezai Coşkun / Türk Romanında İttihat ve Terakki, Murat Koç / 207
Nursel Özdarendeli / Kırgız Türkçesi Grameri Ses ve Şekil Bilgisi, Hülya Kasapğlu Çengel / 210
Rıdvan Öztürk / Language Contacct&Lexical Borrowing in the Greek Cypriot Dialect, Andreas N. Papapavlou / 212

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 1 ziyaretçi ile toplamda 2 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Aralık 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31