Şub
8
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: T Ü R K O L O J İ K Ü L T Ü R Ü, KIŞ 2008, Uluslararası Hakemli Dergi

Derin Yapı - Yüzey Yapı / Dilek ERENOĞLU
Mehmet Kaplan'ın Çığır Dergisindeki Şiirleri / Yasemin MUMCU AY
Yayınlanmamış Hikâyeleri Çerçevesinde Bahaeddin Özkişi'nin Hikâyeciliği / Nazire ERBAY
Klasik Türk Şiirinde Kalemiyye / Ahmet TOPAL
Huzur Romanında Epifanik Anlar / Servet TİKEN
Avrupa Dengelerinin Gölgesinde İşkodra Kuşatması 1912 - 1913/ Eminalp MALKOÇ
1912 İstanbul Belediye Seçimleri Arifesinde Sağduyulu Bir Siyaset Çağrısı / Tuncay ZORLU
Anadolu'dan İstanbul'a Bir Göç Hikayesi / Ayşegül KOMŞUOĞLU
Sanatkârlara Mahsus Tenkit veya Tanpınar Tenkidi / Fatih YALÇIN
Eski Harfli Bir Çocuk Dergisi Çocuk Dostu / Cemil Ozan CEYHAN
Kitap Tanıtımı
Ziya Gökalp - Felsefe Dersleri / Adem POLAT

Ock
23
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: E R D E M, SAYI:49, 2007

Osman Horata,Sunuş,IX-X
Önder Göçgün,Anıların Işığında Mustafa Necati Sepetçioğlu,XI-XIV
Kazım Yetiş,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu,1-6
Nurullah Çetin,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tarihî Romanlarının Millî Bilince Katkısı,7-18
Özlem Fedai,Türklerde Devlet Bilinci ve Birlik Düşüncesinin Uyandırılması Açısından Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit ve Çatı Romanlarını Yeniden Okumak,19-34
S.Dilek Yalçın-Çelik,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tarihî Roman Anlayışı ve Türk Edebiyatında Tarihî Roman Geleneği İçerisindeki Yeri,35-48
Osman Gündüz,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun "Büyülü Dünya"sından "Büyük Türkiye Rüyası"na,35-48
Abdullah Şengül,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Romanlarında Bir Anlatım Unsuru Olarak Semboller,57-66
Mehmet Samsakçı,Sepetçioğlu'nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar,67-76
Mutlu Deveci,Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi,77-96
Ülkü Eliuz,Millî Romantik Tarih Dönüştürümü:Kilit,97-106
Ahmet Faruk Güler,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit-Anahtar-Kapı Romanlarında Yüce Birey Arketipi Olarak Küpeli Hafız ve Sarı Hoca,107-114
Mithat Durmuş,Tarihsel Olaylar Dizgesinin Kurgusal Metinde Yansıtılması Dyarlılığı ve Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit İsimli Romanı,115-122
Ramazan Korkmaz,Çatı Romanında Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi,123-134
Taner Namlı,Konak ve Çatı'da Manevi ve Kahramanlık Ögelerinin İşlenişi,135-144
Yakup Çelik,Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi,145-150
Cafer Gariper-Yasemin Küçükcoşkun,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Darağacı Romanında Şeyh Bedreddin İmgesinin Dönüşümü,151-182
İsmail Çetişli,Türk Milletinin Çanakkale Günlerinde Yüz Yüze Kaldığı Yokluk ve Yoksullukların "Ve Çanakkale" romanına Yansımaları,183-196
Mesut Tekşan,Tarihe Sığmayan Destanın Romanı "Ve Çanakkale" (1 Geldiler,2 Gördüler,3 Döndüler)Mustafa Necati Sepetçioğlu,197-210
Alâattin Karaca,Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu'nda İsmet İnönü ve Toplumsal Sorunları,211-224
Nevzat Özkan,Tarihî Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı,225-254
Ahmet Şimşek,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Karşılaştırmalı Türk Destanları Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri,255-266
Şahin Köktürk,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Yaratılış ve Türeyiş Destanında Yeniden Yazma ve Edebî Dönüştürüm (Metinlerarası İlişkiler),267-288
Hasan Boynukara,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Bir Ömür Boyu Kıbrıs/Boyun Eğiş Romanında Tasvirler ve Tahliller,289-296
Zeki Taştan,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Yayımlanmamış Bir Oyunu:Meragali Abdülkadir,297-312
Müzeyyen Buttanrı,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Basılı Tiyatro eserlerindeki Muhteva ve Günümüz İnsanına Mesajları,313-328
Tacettin Şimşek,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Tragedya Yazarlığı ve Büyük Otmarlar,329-340
Selma Baş,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Öykülerinde Nesne-İnsan İlişkisi,341-352
Ömer Çakır,Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Hikayeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme,353-380
Fatih Arslan,Tarihin Dirildiği Gün:Maziden Roman Ütopyasına,381-386.

Ock
3
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: T Ü R K L Ü K B İ L İ M İ A R A Ş T I R M A L A R I, SAYI:22

Prof.Dr.Nâzım H. POLAT, Takdim –22-, 5-7
Dr. Abdullah ACEHAN, Tanzimat Fermanı’ndan Bugüne Edebî Sür­gün ( The Lıterature Exiles and the People Who Were Sent to Exile From the Tanzimat Re­formse in Up to Now.),9-27
Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM, Tarih ve Kültür Kaynağı Olarak Hasb-i Hâller ( History and Cultur Source Like Hasb-i Hâl”s),29-42
Dr. Barış ÇAYCI, Doç. Dr. Ali GÜL, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Olduk­ları Öğrenme Stillerine Göre Kavram Öğ­renme Düzeylerinin İncelenmesi ( Examining of The Concept Learning Levels According to Prospective Teachers’ Learning Styles),43-63
Yard. Doç. Dr. Faruk ÇOLAK, Nasreddin Hoca’yla İlgili Bazı Anlatma­larda Mitolojik Unsurlar ( In the Mythology Nasreddin Hodja),65-74
Yard. Doç. Dr. Hatice İÇEL, Türkiye ve Azerbaycan’da Mâni ve Bil­mece Türü Arasındaki İlişkiler ( Relatıons Between Manis (Quatraıns) and Riddles in Turkey and Azerbaıjan),75-85
Yard. Doç. Dr. Adnan R. KARABEYOĞLU, Orhon Yazıtları’nda bol- ve er- Fiilleri Üze­rine ( On the Verbs Bol- and Er- in Orkhon Runıc Inscrıptıons),87-100
Araş. Gör. Oğuz ÖCAL, “Dönemeçte” Romanında Yapı ve Tema ( Structure and Themes in the Novel of Döne­meçte),101-117
Araş. Gör. Nurgül SUCU, Sâlim ve Muhâvere-i Rind ü Zâhid Adlı Eseri ( Sâlim and His Opus Named Muhâvere-i Rind ü Zâhid),119-148
Yard.Doç.Dr. Mustafa TALAS, Yard. Doç. Dr. Yaşar KAYA, Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları ( Cultural Results Of Globalızatıon),149-162
Araş. Gör. Ahmet TANYILDIZ, Uzun Firdevsî ve “Münâzara-i Seyf ü Ka­lem’’I ( Uzun Firdevösî and Whom Seyf ü Kalem),163-188
Dr. İbrahim TÜZER, “Üç Frenk Havası’’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel ( The Death and İsmet Özel to Modern Hu­man From ‘Üç Fırenk Havası’), 189-202
Yard. Doç. Dr. Erol ÜLGEN, Bir Kore Şehidimiz ve Ardından Yazılan­lar ( A Martyr in the Korean War and Posthu­mous Remarks), 203-215
YAYIN TANITIM
Yard. Doç. Dr. Hamdi DOĞAN, Ermeni Olaylarının Önemli Bir Safhası Olan Kürt Musa Bey Olayı (1883-1890) ile İlgili Önemli Bir Eser, 217-220
Yard. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ, Türk Lehçeleri Grameri, 221-223
Yard. Doç. Dr. Nihat YAZILITAŞ, İsmailîler Tarihi İçin Önemli Bir Eser ve İki Çevirisi, 225-227

Kas
27
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: İ L M Î A R A Ş T I R M A L A R, GÜZ 2007, S.24

İLMÎ ARAŞTIRMLAR,GÜZ 2007,S.24.
Ahmet Ağır,Medeniyetin Öncü Kahramanları: Robinson Crusoe ve Ahmet Celâl,7-22
Süer Eker,Türkçenin Ses Birimleri ve Belirgin Alt Sesbirimleri,23-42
Muhittin Eliaçık,Tayyarzade Ata’nın Mevleviliği ve Yorumlayışı,43-56
Hasan Ali Esir,XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Tameşvarlı Naîmüddin ve Pend-nâme’si,57-78
Rıfat Günday,Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Toplumsal-Kurumsal Eleştiri ve İroni,79-102
Mehmet Narlı,Ömer Seyfettin’den Cemal Şakar’a Öykü ve İroni,103-115
A. Nurmuhammedov (Çev. Yakup Sarıkaya),Kaşgarlı Mahmut’un Divanı’nda Aslî ve Uzun Ünlülerin Gösterilişi,117-128
Serkan Şen,Eski Türkçe’de Gök ile Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve ‘Kara’ Sözcüğünün Kökeni Üzerine,129-136
Gencay Zavotçu,Divan Şiiri’nde Hâl Dili,137-155
Erdal Şahin,Tuvacanın Sözvarlığı Eski Türkçe ve Moğolca Denkleriyle (tanıtma),157-159

Haz
6
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: İ L M İ A R A Ş T I R M A L A R, SAYI:23

İLMİ ARAŞTIRMALAR, SAYI: 23
Yard. Doç. Dr. Adnan R. Karabeyoğlu
,+A- Eki Ve Adların Fiilleşme İstikametleri Üzerine
Doç. Dr. Ali Yıldırım,Siyah-Bahar Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması
Yard. Doç. Dr. Cafer Gariper,Cengiz Aytmatov’un Cemile Adlı Hikâyesinde İnsanın Kendisi Olması Problemi Ve Aşk
Dr. Feryal Korkmaz,Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine
Doç. Dr. Muhittin Eliaçık,Bir Turkce Ogrenme Ve Ogretme Kilavuzu: Buruc-İ Funûn Be-Nâm-I Havâriyyûn”
Yard. Doç. Dr. Muna Y. Özezen,Türkiye Türkçesinde Bağlama İşlevli De- Fiili
Dr. Selahittin Tolkun,Eski Türkçedeki -D-Pekiştirme Ekinin Özbekçe Ve Türkiye Türkçesinde İzleri
Dr. Selçuk Çıkla,1940’li Yillarda Duzenlenen Sanat Yarismalari Ve Inonu Sanat Armaganlari
Dr. Serkan Şen,İğdiş Sözcüğü Nereden Geliyor?
Yard. Doç. Dr. Yavuz Bayram,Bildungsroman Örneği Olarak ‘Hüsn Ü Aşk’
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu,Türkçe Dil Bilgisi’ Adlı Eserdeki Kelime Tahlillerinin Tahlili
Nuran Özlük,Mehmet Âkif’in Mısır Dönüşü Ve Vefatı Günlerinin Dönemin Matbuatına Yansıyışına Dair Bibliyografya
Dr. Selahittin Tolkun,Abdurishid Yakup (2005). The Turfan Dialect Of Uyghur. Göttingen: Harrassowitz Verlag – Wiesbaden. XVI+488.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 1 ziyaretçi ile toplamda 2 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Aralık 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31